Calvary Church
746 Pape Avenue M4K 3S7
(416) 466-3040
Holy Name Catholic Church
71 Gough Ave M4K 3N8
(416) 466-8281
Saint Irene Greek Orthodox Church
66 Gough Ave M4K 3N8
(416) 425-2485
St. Barnabas Anglican Church
361 Danforth Ave M4K 1P1
(416) 463-1344