Calvary Church

746 Pape Avenue M4K 3S7
(416) 466-3040

Holy Name Catholic Church

71 Gough Ave M4K 3N8
(416) 466-8281

Saint Irene Greek Orthodox Church

66 Gough Ave M4K 3N8
(416) 425-2485

St. Barnabas Anglican Church

361 Danforth Ave M4K 1P1
(416) 463-1344